CAT / CAST / ENG
 
 
Acadèmic > Recerca > Estudi de la costa catalana 
 

Estudi previ per a la coordinació de les actuacions al Litoral de Catalunya

1985

Ricard Pié
Rosa Barba
Josep M. Vilanova
José González
Directors del projecte

Els plans de la Costa Brava van permetre que entréssim en temes de paisatge, turisme i litoral, entenent aquest espai com un dels de major ús social i una problemàtica específica, producte de la seva condició de territori fronterer entre la terra i el mar. Es va assessorar la Dirección General de Puertos y Costas del MOPU en qüestions urbanístiques i es va realitzar un estudi de la costa catalana per avaluar els efectes que podia tenir la nova Llei de Costes i establir els criteris per a intervencions que s'han de dur a terme. 

Aquest estudi va analitzar el litoral català des de quatre punts de vista: el medi físic, l'ocupació residencial, l'accessibilitat i els usos. Per al primer, es va elaborar una cartografia en la qual es mostrava com era el territori que quedava entre la línia de la costa i la cota cent; una línia arbitrària que va resultar molt eficaç per  explicar la forma del litoral. El segon, es va realitzar en dues sèries: l'evolució de la taca edificada i la distribució dels diferents tipus de residència –permanents, segoda, places hoteleres, etc.– El tercer es va analitzar a partir de l'estudi dels nuclis de població situats a menys de vint minuts de l'aigua. Finalment, es van inventariar els usos d'una banda de dos-cents metres colindants amb la zona marítima-terrestre i la classificació urbanística dels sòls amb façana al mar. Les recomenacions i propostes es van agrupar en quatre tipus: la delimitació de parcs, el tractament dels fronts urbans i urbanitzables, l'actuació en les vores marines i les accions a executar en la zona de la platja. Per al primer, es van suggerir quatre tipus de parcs: naturals, paisatjístics, litorals i agrícoles. Per al segon, es va se tipificar cada ús segons les característiques de la secció –urbana, urbanitzable o metropolitana–.Es va recomenar l'acabat de les vores litorals amb un passeig marítim, un saló urbà o un camí de ronda. Finalment, es va aconsellar el tractament de les platges com un espai dur, un espai a recuperar o defensar segons la pressió urbana i les característiques de cadascuna.

Plànol de recomanacions i propostes per a la costa del Maresme
Litoral
Ordenació del territori