CAT / CAST / ENG
 
 
Plans i projectes > Estudis específics > Proposta per al barri de Sant Roc (Badalona) 
 

Proposta per al barri de Sant Roc (Badalona)

2006 - 2007

Ricard Pié
Josep M. Vilanova
Arquitectes

Purificación Díaz
Teresa Pazos
Arquitectes

Aquest document, que va ser un encàrrec de l’INCASÒL, recull les reflexions i propostes urbanístiques sobre les potencialitats de l'àrea urbana situada als barris sud de Badalona, prenent com a punt de partida la possible transformació del barri de Sant Roc. Els treballs obren una perspectiva àmplia sobre la posició urbana i metropolitana d'aquest àmbit de la ciutat, perquè les dinàmiques actuals i les futures no es poden entendre si no és des d’aquesta visió global. El treball analitza tres escenaris diversos pel que fa a les opcions sobre la traça actual de l'autopista: mantenir la plataforma actual, reparar els efectes més distorsionadors de l'actual plataforma i transformar la traça amb la desaparició del viaducte elevat i la seva integració com a gran via urbana. De l’anàlisi se’n desenvolupen diferents propostes. Com a conclusió es presenta un desenvolupament més detallat de la proposta que considerem que reuneix els requisits per a aquest enclavament: importància de la posició metropolitana, integració urbana de l'àmbit i renovació de les condicions d'habitabilitat dels habitatges. També s’ha d’adaptar a altres requeriments: ser compatible amb les diverses alternatives; introduir una doble escala en la tipologia dels edificis residencials, en relació als espais urbans de l'entorn i en relació al nou gran espai públic i el conjunt d'equipaments; fer compatible la construcció dels habitatges del «perímetre» amb la progressiva desaparició dels edificis actuals del barri de Sant Roc, i ser àmpliament flexible pel que fa a les possibilitats d'implantació d'aprofitaments urbanístics que ajudin al finançament del conjunt de la renovació urbana que es planteja.

Encaix metropolità
Rehabilitació de barris
Urbanisme
Habitatge