CAT / CAST / ENG
 
 
Plans i projectes > Estudis específics > Diagnòstic del planejament de Cadaqués 
 

Diagnòstic del planejament vigent de Cadaqués

2004

Ricard Pié
Josep M. Vilanova
Directors del projecte

Purificación Díaz
Anna Majoral
Coordinadores

Marta Gómez
Arquitecte

Marta Somoza
Marcella Martori
Arquitectes

Sergi Obon
Filòleg

Clara Gilibets
Administrativa

Col·laboradors
Romà Miró
Advocat

En aquest informe es va fer una aproximació a aquelles qüestions territorials que podien servir per avaluar el grau d’autonomia que podia assolir el municipi de Cadaqués en relació a l’ordenació de la comarca de l’Alt Empordà i viceversa. Metodològicament, es van fer dues lectures dels materials i un reconeixement detallat del lloc. En la primera, es va fer una anàlisi de la situació i un primer diagnòstic. En la segona, es va comprovar la validesa d’aquest diagnòstic i es van preparar les recomanacions. Les conclusions d’aquest diagnòstic, en primer lloc, mostraven que les previsions de creixement urbanístic eren inadequades, per les característiques del Pla general de 1987. En segon lloc, es feia evident la necessitat de resoldre els problemes de la mobilitat interior del municipi, fruit de la manca de connexió interna de la xarxa viària. En tercer lloc, calia articular un sistema d’equipaments i espais lliures suficient. En quart lloc, s’havien d’agilitzar les actuacions al sòl urbà consolidat i protegit pel seu valor històric. Finalment, en cinquè lloc, era necessari impulsar una protecció activa dels espais naturals. Aquest diagnòstic portava a recomanar tres accions molt concretes:

- Treballar per disposar d’un nou model urbanístic per a Cadaqués segle XXI.

- Redactar un nou Pla d’ordenació urbanística municipal.

- Redactar una sèrie d’accions urbanístiques simultànies a la redacció del POUM.

Plànol de classificació del sòl
Urbanisme
Paisatgisme
Ordenació del territori
Litoral
 
documents
CDQ_presentacio.pdf