CAT / CAST / ENG
 
 
Publicacions > Turismo líquido / Liquid Tourism 
 

Turismo líquido / Liquid Tourism

2010

Ricard Pié
Carlos J. Rosa
Editors

Col·laboradors
Belén Nogueira
Germán Camino
Sergio Reyes
Nuria Nebot
Mª Dolores Sierra
Arquitectes

Gabriel Pajares
Filòleg

Després de diversos mesos de feina, l'equip d'AL>tour dóna llum als materials de la publicació Turismo líquido, en edició digital. Aquest llibre recull els treballs realitzats al voltant del Projecte de Recerca d'Excel·lència "Las piezas mínimas del turismo", concedit per la Junta de Andalucía l'any 2006, en el marc de la nova Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Màlaga (eAM’). Tant el projecto com l'edició d'aquesta publicació han estat dirigits pels professors Ricard Pié, investigador principal, i Carlos Rosa.

El llibre s'estructura com un recull d'articles que aporten reflexions i coneixements sobre el fenomen de l'arquitectura i la ciutat del turisme de masses. Aquest recull d'articles s'organitza en set apartats: una presentació, una introducció, cinc capítols temàtics i dos annexos. En la presentació es justifica perquè el llibre s'ha titulat Turismo líquido, un joc de paraules que es mou entre la constatació del lloc on es produeix el fenomen i els dubtes sobre la disolució subjacent en el turisme actual i la seva arquitectura. En la introducció es descriu el contingut i s'exposa l'estructura del conjunt. Els cinc capítols següents avancen des d'un primer plantejament general del debat del turisme en el món cap a l'estudi localitzat de projectes turístics, i conclouen amb les investigacions de les «peces mínimes del turisme».

Els annexos finals recullen, per un costat, les referències al turisme aparegudes en dues revistes espanyoles, dues revistes italianes i una revista anglesa: Arquitectura (COA de Madrid), Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme (COA de Catalunya), Casabella, Urbanística i Architectural Review. Aquestes referèncias són el resultat d'un buidat exhaustiu d'aquestes publicacions al llarg de la seva història. Per un altre costat, una bibliografia final, que presenta els vuitanta llibres que hem considerat que constitueixen la literatura bàsica per al debat turístic.

PIE, Ricard; ROSA, Carlos J. (ed). Turismo líquido/Liquid Tourism. Universidad de Málaga y ETSA Málaga (libro digital). ISBN: 978-84-692-7940-3
Llibre digital
Turisme
Litoral