CAT / CAST / ENG
 
 
Plans i projectes > Plans generals > POUM de Calafell 
 

POUM de Calafell

2007 - 2011

Ricard Pié
Josep M. Vilanova
Directors del projecte

Purificación Díaz
Anna Majoral
Coordinadores

Teresa Pazos
Ramon Grau
Marianela Motkoski
Ana Sofia Godinho
Sergi Obon
Clara Gilibets
Equip

Col·laboradors
Albert Llop
Advocat

Anna Zahonero
Biòloga

Sílvia Martín
Ambientòloga

Sergi Abellán
Enginyer tècnic agrícola

Ioana Spanou
Arquitecta

Manuel Herce
Carles Noguera
Eduard Álvarez
Berenguer Gangolells
Enginyers de camins, canals i ports

Àlvar Garola
Laia Oliver
Pau Arroyo
Maria Almirall
Joan Celma
Beatriu Tenas
Antoni Falcón
Lorena Rodríguez
Manel Álvarez

La redacció del POUM de Calafell s'enfronta a dos tipus de qüestions, a un conjunt de tòpics que són comuns a d'altres municipis, per grandària, població, activitats o situació, i a singularitats, problemes i potencialitats, que la distingeixen de la resta i que, sovint, són la clau para dur a terme els reptes futurs. Les estratègies, objetius i propostes s'articulen en relació a aquestes qüestions i de les primeres respostes, que ens permeten establir un model de POUM. A partir de la formulació dels tòpics i l'anàlisi de les potencialitats i singularitats del municipi, enteses com a oportunitats, es plantegen les següents necessitats:

1. Posar al dia les propostes urbanístiques del Pla general.

2. Adaptars-e al nou context social i a les propostes del planejament territorial.  

3. Prendre posició davant el procés de metropolinització del municipi i la necessiat de reforçar el sistema d'espais lliures i d'equipaments pre cobrir les noves necessitats de la població.

4. Ordenar el paisatge i gestionar el medi com a requisits per a un desenvolupament sostenible.   

5. Requalificar el turisme i les activitats derivades de ser una ciutat de vacances.      

6. Reconsiderar l'estructura i la jerarquia de les xarxes viàries en funció de les noves demandes, per aconseguir una mobilitat sostenible.

Plànol de qualificació del sòl
Ordenació del territori
Urbanisme
Habitatge
Turisme
Litoral
 
documents
calafell-poum.pdf
calafell-poum-02.pdf