CAT / CAST / ENG
 
 
Plans i projectes > Estudis específics > Tractament urbanístic en l'autopista A-7 
 

Tractament urbanístic del sòl corresponent a l'àrea d'influència de l'autopista A-7

1985

Rosa Barba
Ricard Pié
Directors del projecte

Aquest informe que ens va encarregar l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va supusar una oportunitat per comprovar l'operativitat dels mètodes d'estudi del paisatge que s'estaven forjant en aquest despatx. L'autopista A-7 és el tercer cinturó de Barcelona i un tram de l'eix de connexió entre Europa i la península ibèrica. Des de la seva construcció –com un corredor viari autista amb el territori pel qual transita–, s'ha reclamat la seva transformació en un gran eix territorial i en la rambla central de la ciutat metropolitana del Vallès.

La qüestió que es plantejava en l'informe era com endreçar els entorns d'aquesta via, vist l'interès de la Generalitat de Catalunya i de certs inversors per desenvelopar aquests espais com un gran aparador territorial. Amb aquest objectiu es van dur a terme diverses anàlisis de caràcter visual: en alguns casos, es van emprar les tècniques que havia desenvolupat K. Lynch per a l'estudi de certes visions dinàmiques del territori, i en d'altres casos, es van fer escombrades panoràmiques que van servir per donar algunes indicacions sobre com ocupar aquest espai. 

L'informe volia ensenyar a mirar el territori des de l'autopista, perquè entenia que era un pas necessari per establir una relació entre aquesta carretera i el seu entorn, una relació que no s'havia produït. Per convertir aquest eix en una part de la carcassa territorial i intentar fer d'aquella “no-ciutat” la base de la ciutat metropolitana del Vallès era necessari cosir la via al territori i descobrir la relació paisatgística que es donava entre aquests dos elements i ordenar-la.

Seqüència fotogràfica realitzada des de les vies laterals de l'autopista A-7, cada 200 m, amb un angular 50
Infraestructures
Paisatgisme
Ordenació del territori