CAT / CAST / ENG
 
 
Plans i projectes > Plans generals > POUM de Sant Fost de Campsentelles 
 

POUM de Sant Fost de Campsentelles

2001 - 2010

Ricard Pié
Josep M. Vilanova
Joan Güell
Directors del projecte

Francisco Fernández
Coordinador

Elisabet Amat
Marta Gómez
Teresa Pazos
Arquitectes

Equip BCPN
Equip EARHA

Col·laboradors
Romà Miró
Advocat

Anna Zahonero
Biòloga

Ramon Tort
Maquetista

Manuel Pérez
Arquitecte

Josep Barberillo

La revisió del POUM de Sant Fost de Campsentelles suposa la revisió del pla vigent, aprovat el 18 de febrer de 1987, i del seu desplegament fins l’actualitat. El procés de revisió del planejament urbanístic vigent es va iniciar a principis de l’any 2000 i el juliol de 2001 es va sotmetre a informació pública el document de l’Avanç de Pla.

Les línies estratègiques bàsiques d'aquest document tenien com a objectiu principal definir un model de municipi de desenvolupament sostenible, mesurat i de qualitat. És a dir, s’haurà de concretar i dur a terme una política de sostenibilitat definida en la Carta d’Aalborg i l’Agenda 21 Local, que doni protagonisme a la residència de qualitat, als espais per al lleure, al comerç i a la permeabilitat amb l’entorn. D'altres objectius eren la protecció i integració de l’espai natural del municipi, amb una decidida intervenció pública en gran part de La Conreria per integrar-la en el parc de la serralada de Marina. Les diferents mesures cercaven la preservació de les masses boscoses del municipi i la restauració de les pedreres. Un altre objectiu era la cohesió i integració de les grans infraestructures viàries, com són l’autovia del marge dret del Besòs i la variant de la carretera B-500 i la seva connexió amb les zones residencials i productives del municipi. D'altres objectius eren la diversificació i millora de l’activitat productiva, tant pel que fa a la redefinició i ampliació de l’actual polígon industrial, com a la mixtura de les activitats compatibles amb la residència; també la diversificació de la tipologia del parc d’habitatges, per equilibrar el predomini de l’habitatge unifamiliar respecte al plurifamiliar.

Ordenació del territori
Infraestructures