CAT / CAST / ENG
 
 
Plans i projectes > Estudis específics > Proposicions per al planejament del Garraf 
 

Proposicions per al planejament del Garraf

2005

Ricard Pié
Josep M. Vilanova
Directors del projecte

Anna Majoral
Coordinadora

Purificación Díaz
Marta Gómez
Belén Nogueira
Arquitectes

Jordi Marfà
Arquitecte

Sergi Obon
Filòleg

Clara Gilibets
Administrativa

Col·laboradors
Joan Angelet
Sara Mur
Joaquim Clusa
Maria Alias Echevarria
Economistes

Carles Babot
Enginyer industrial

Manuel Herce
Enginyer de camins, canals i ports

Joan Antoni Páez
Arquitecte

Marcel Pié
Llicenciat en Belles Arts

Aquest estudi va ser una reflexió sobre el futur paisatgístic, urbanístic i territorial de la comarca del Garraf en un moment en què la Generalitat estava redactant els plans territorials i havia començat a treballar en el de la Regió Metropolitana de Barcelona. Es va partir de les previsions de creixement de Catalunya i la Regió Metropolitana per a l'any 2026, així com els estudis endegats pel Consell Comarcal.Les conclusions del treball dictaminaven que l'oferta residencial de sòl urbanitzable i urbà no consolidat que preveu el planejament municipal és suficient per cobrir les necessitats de creixement dels propers anys tant en primera com en segona residència. Si l'oferta s'amplia a totes les capacitats del sòl urbà consolidat i es produeix una transformació important de la segona residència en permanent, la comarca podria acollir una part del creixement que preveu la Generalitat per a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. En aquest cas, seria aconsellable incrementar l'oferta de sòl urbanitzable en els sectors amb bona accessibilitat territorial, incrementar la densitat del parc d'habitatges de segona residència i augmentar la reforma interior. Per evitar que la comarca esdevingui una àrea exclusivament residencial i depenent de Barcelona, és fonamental una política activa de localització d’activitats econòmiques al Garraf, a través de centres de recerca i innovació tecnològica, intensificació dels usos de les zones industrials i promoció de nou sòl industrial. Quant a les qüestions paisatgístiques, calia unir els parcs naturals del Foix, Olèrdola i Garraf, i protegir els connectors forestals i hídrics de connexió mar-muntanya.

Tensions comarcals
Ordenació del territori
Infraestructures
Paisatgisme
 
documents
GRF_CONCLUSIONS.pdf