CAT / CAST / ENG
 
 
Plans i projectes > Plans generals > POUM de Peralada 
 

POUM de Peralada

2006 - 2007

Ricard Pié
Josep M. Vilanova
Directors del projecte

Anna Majoral
Coordinadora

Purificación Díaz
Marta Somoza
Marta Gómez
Belén Nogueira
Arquitectes

Sergi Obon
Filòleg

Clara Gilibets
Administrativa

Col·laboradors
Anna Zahonero
Biòloga

Sílvia Martín
Ambientòloga

Romà Miró
Advocat

Clàudia Illanes
Arquitecta

Josep Ramon Fernández
Arquitecte

Sergi Abellán
Enginyer tècnic agrícola

Aquest POUM és el resultat de la revisió de les Normes Subsidiàries de Peralada, aprovades definitivament el dia 7 d’octubre de 1993. El pla aposta clarament per un model compacte, que eviti la dispersió en el territori, classificant d’urbanitzable els sòls situats entre el nucli i el golf, a la vegada que aposta per la rehabilitació i la renovació del sòl urbà.Les raons fonamental per a la reordenació urbanística del municipi són:
1. Necessitat de posar al dia el planejament urbanístic municipal i les seves propostes.
2. Necessitat d’introduir les recomanacions, determinacions i propostes dels planejaments territorials.
3. Necessitat de considerar els efectes que introduirà en el territori la millora de les grans infraestructures territorials.
4. Necessitat de mantenir i millorar un turisme de qualitat.
5. Necessitat d’ordenar urbanísticament els nuclis de Peralada i Vilanova de la Muga.
6. Necessitat d’ordenar el paisatge i gestionar eficaçment el medi com a requisits per a un desenvolupament sostenible.

D'acord amb aquestes raons, les accions prioritàries que es van dur ea term es van centrar en els següents àmbits: el medi natural, els nuclis de Peralada i Vilanova de la Muga, el turisme, l'habitatge i la mobilitat.

Plànol de qualificació del sòl no urbanitzable
Ordenació del territori
Urbanisme
Habitatge
Paisatgisme